Serwis Lubniewice.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia
Lubniewice - Magia Królewskich Lasów LOGO
bip Logo do pobrania
Filmy Galeria zdjęć Wydawnictwa promocyjneLubuskie perły


 
PL
BLOG - Dyskusja

Burmistrz Lubniewic ogłasza konkurs na stanowisko Doradcy Burmistrza
Ogłoszenie

Burmistrz Lubniewic ogłasza konkurs na stanowisko Doradcy Burmistrza ds. rozwoju turystyki i promocji Gminy Lubniewice

1.      Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Lubniewice

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • działanie na rzecz turystycznego wizerunku Gminy Lubniewice poprzez udział w targach i wystawach turystycznych, wydawnictwa turystyczne, portale turystyczne, organizację projektów turystyki aktywnej, współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami turystycznymi;
 • promowanie gminy w środkach masowego przekazu;
 • opracowywanie materiałów promocyjnych  gminy oraz ich dystrybucja;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania związane z promocją gminy oraz rozwojem turystyki, jak również współdziałanie z pracownikami Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych dla pozostałych działań;
 • współdziałanie w zakresie działalności turystycznej i promocyjnej m.in.:z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubniewicach; z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej;z  organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, sołtysami  oraz mieszkańcami  gminy; z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi;
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy Lubniewice w stowarzyszeniach turystycznych;
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Urzędu w zakresie promocji i rozwoju turystyki Gminy Lubniewice;
 • prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Lubniewice;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów i zadań zleconych przez Burmistrza Gminy.

3. Do konkursu mogą przystąpić osoby:

 • posiadające obywatelstwo polskie;
 • mające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystające z pełni praw publicznych;
 • nie skazane prawomocnie za przestępstwo umyślne;
 • posiadające wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5 letni staż pracy w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub stanowisku samodzielnym;
 • legitymujące się dobrym stanem zdrowia;
 • dysponujące wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków unijnych oraz środków z innych źródeł zewnętrznych.

4. Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub stanowiskach samodzielnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych lub innych źródeł zewnętrznych;
 • umiejętność obsługi komputera (dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows: Word, Excel, Outlook Express oraz Internetu);
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację projektów, w tym z funduszy UE;
 • wiedzę na temat programowania, organizowania i promowania imprez kulturalnych;
 • predyspozycje menadżerskie.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Doradcy Burmistrza ds. rozwoju turystyki oraz promocji Gminy Lubniewice;
 • życiorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej oraz publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć;
 • kopie dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia;
 • zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym lub stanowisku samodzielnym wystawione przez lekarza medycyny pracy lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie w/w zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia stanowisk kierowniczych lub stanowisk samodzielnych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego;
 • kserokopię dowodu osobistego.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z adresem kandydata i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Doradcy Burmistrza ds. rozwoju turystyki oraz promocji Gminy Lubniewice" należy przesłać listem poleconym w terminie do 15.02.2011r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu.

7. Informacje dodatkowe:

 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem;
 • komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów nie spełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski;
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  telefonicznie;
 • z kandydatami komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat odpowie na pytania;
 • komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na termin posiedzenia;
 • komisja wyłoni kandydata na Doradcę Burmistrza ds. rozwoju turystyki oraz promocji Gminy Lubniewice. Kandydatura ta zostanie zaproponowana Burmistrzowi, który podejmie wraz z komisją ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (095) 7557052;
 • o wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez komisję konkursową. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
 • jeśli kandydaci nie będą posiadać odpowiednich wymagań konkurs zostanie ogłoszony powtórnie;
 • informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Kalendarium Imprez zgłoś imprezę
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 23 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 22 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę Burmistrza Lubniewic 21 Września 2018Spinningowe Zawody Wędkarskie o nagrodę...
Święto Sandacza 18 Sierpnia 2018Święto Sandacza
Festiwal Michaliny Wisłockiej 8 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 7 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Festiwal Michaliny Wisłockiej 6 Lipca 2018Festiwal Michaliny Wisłockiej
Rezerwat 17 Marca 2018Rezerwat
XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW 3 Lutego 2018XVII Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW
Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej 17 Stycznia 2018Noworoczny Koncert uczniów Edukacji Muzycznej
Dzień Pracownika Socjalnego 21 Listopada 2017Dzień Pracownika Socjalnego
Gminny Dzień Seniora 14 Października 2017Gminny Dzień Seniora
Święto Sandacza 19 Sierpnia 2017Święto Sandacza
Turniej Gier Podwójnych 24 Czerwca 2017Turniej Gier Podwójnych
Czysty Aniołek 5 Czerwca 2017Czysty Aniołek
Lubniewice Grillowy Turniej Badmintona 13 Maja 2017Lubniewice Grillowy Turniej Badmintona
Lubuskie warte zachodu logo Powiat Sulęciński Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach Celowy Związek Gmin CZG-12 zdjęcie zdjęcie Portal prezentuje bazę turystyczną, noclegową i rekreacyjną Fundacja Książąt Lubomirskich Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim RPO Województwa Lubuskiego Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Lubska Unia Światłowodowa zdjęcie