Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027.

Celem konsultacji jest przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu.

Projekt Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027 podlega konsultacjom z mieszkańcami gminy Lubniewice, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji, będzie dostępna od 21 lipca 2022 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach www.lubniewice.pl/category/aktualnosci oraz www.bip.lubniewice.pl

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 lipca 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następującej formie pisemnej oraz za pomocą formularza zgłaszania uwag na adres e mail: sekretarz@lubniewice.pl poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu planu strategicznego według wzoru opublikowanego wraz z projektem Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice dostępnego na stronie: www.lubniewice.pl/category/aktualnosci oraz www.bip.lubniewice.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie jej wyników jest sekretarz gminy Bartosz Jankowski e-mail: sekretarz@lubniewice.pl .

 

Projekt konsultacji w załącznikach:

STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBNIEWICE

konsultacje – formularz zgłaszania uwag