Usuwanie Azbestu

Informacje dotyczące azbestu – Gmina Lubniewice

 

Gmina Lubniewice od 2013 roku uczestniczy w akcji usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Dotacja przeznaczona jest na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace jest zawsze firma wyłoniona przez tut. Urząd w drodze przetargu lub zapytania ofertowego.

 

Zadania są realizowane w ramach gminnego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice na lata 2018 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXXII/253/2017 z dnia 8 listopada 2017r.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice na lata 2018-2032 (722kB) pdf

Usunięte wyroby azbestowe w latach 2013-2017 na terenie Gminy Lubniewice:

 

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest jest składanie corocznej informacji do dnia 31 stycznia W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach dotyczącej oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie Rady Ministrów (1086kB) pdf

————————————————————

Azbestowe dziedzictwo – jak pozbyć się szkodliwego eternitu

Wiele osób nie do końca wierzy w szkodliwość azbestu, inni po prostu lekceważą problem. Dachy z materiałów azbestowo-cementowych, popularnie nazywanych eternitem, w większości powstały w latach 60. i 70. Najczęściej stosowano płyty faliste, rzadziej płaskie. Azbest był używany nie tylko do produkcji płyt dachowych, lecz także okładzin elewacyjnych, rur, kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Wyroby z azbestu stosowano powszechnie, bo były tanie, trwałe, odporne na wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję.
W rezultacie w Polsce są ogromne ilości wyrobów zawierających azbest. Nic więc dziwnego, że na dachach domów, garaży i budynków gospodarczych w całym kraju można spotkać szare, często uszkodzone płyty eternitowe. Nie można także nie wspomnieć o braku odpowiedzialności, przez którą nasze środowisko jest dodatkowo skażone azbestowym pyłem unoszącym się nad dzikimi wysypiskami – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nierzadko pokruszonymi płytami eternitu utwardzano również drogi dojazdowe czy place przed domami, na których dzisiaj bawią się dzieci.

Prawne aspekty…

W Polsce w 1998 roku ukazało się rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. W tym samym roku została zakończona produkcja płyt azbestowych, a w marcu 1999 roku wprowadzono zakaz obrotu tymi płytami.
Zgodnie z tym rozporządzeniem każda gmina, starostwo lub powiat zostały zobowiązane do sporządzenia inwentaryzacji budynków zawierających materiały azbestopochodne wraz z oceną ich stanu technicznego, a tym samym oceną szacunkową czasu, w którym muszą zostać usunięte. Sprawozdania z tych inwentaryzacji muszą być co roku składane w województwach.
Aby było to możliwe, rozporządzenie zobowiązało właścicieli i zarządców budynków, w które wbudowany jest azbest, do dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów, na podstawie którego powinni sporządzić (w dwóch egzemplarzach) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego ich użytkowania. W przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń powierzchni wyrobów zawierających azbest zarządca lub użytkownik powinien taki wyrób usunąć w pierwszej kolejności. Niezabezpieczone płyty azbestowo-cementowe są szkodliwe, nawet gdy są tylko pokryciem dachowym, a co dopiero, kiedy pokruszone leżą na drodze. Każda z nich zawiera od 11 do 13 proc. rakotwórczego azbestu. Deszcze, wymywając z nich spoiwo cementowe, odsłaniają włókna azbestu, które rozszczepiają się i odrywają. Dzięki temu te niewidoczne dla oka włókienka mogą fruwać w powietrzu, spływać z dachu razem z wodą i wnikać do gruntu.Szkodliwość …

Azbest staje się jednak szczególnie niebezpieczny podczas obróbki mechanicznej – usuwania starych płyt z dachu, a także jeżeli jest uszkodzony. Dlatego demontaż płyt azbestowo-cementowych należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. W aktualnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych za choroby i zmiany patologiczne będące skutkiem zawodowego narażenia na pył azbestu uznane są: pylica azbestowa, choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: rozległe zgrubienia opłucnej, rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia, wysięk opłucnowy, nowotwory złośliwe: rak płuca, rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej lub otrzewnej, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

——————————————————–

Burmistrz Lubniewic informuje, że Gmina Lubniewice w dniu 18.11.2019 r. podpisała z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowę na dofinansowanie zadania pn: ‘Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice na rok 2019’.

Poniżej treść obwieszczenia:

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic (387kB) pdf