Zakaz połowu ryb drapieżnych

W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021 roku obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb drapieżnych na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2.
Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 28 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz pkt 17 regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach (załącznik do zarządzenia nr 12/2019 Burmistrza Lubniewic z dnia 5 marca 2019 roku) zarządza się co następuje:
§ 1.
Zakazuje się połowu ryb drapieżnych metodą spinningową oraz metodą na żywą i martwą rybkę w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.