Zebrania wiejskie

ZARZĄDZENIE NR 256/2023 BURMISTRZA LUBNIEWIC z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 23 statutów sołectw w gminie Lubniewice – Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/53/2003 r. z dnia 28.05.2003 r. zarządzam co następuje:
§ 1. Zwołuję zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Lubniewice, celem wyboru Sołtysów i członków Rad
Sołeckich, w następujących terminach:
1. Jarnatów dnia 23 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 – Wiejski Dom Kultury w Jarnatowie, prowadzący zebranie
– Radosław Sosnowski Burmistrz Lubniewic;
2. Glisno dnia 23 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 – sala wiejska w Gliśnie, prowadzący zebranie – Radosław
Sosnowski Burmistrz Lubniewic;
3. Rogi dnia 23 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 – Gospodarstwo Agroturystyczne Rogi 19, prowadzący zebranie
– Radosław Sosnowski Burmistrz Lubniewic.
§ 2. W przypadku braku quorum tj. 1/5 uprawnionych do głosowania w terminie wyznaczonym, po upływie
15 minut wybory odbędą się bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty:
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicach ogłoszeń
w sołectwach.