XXXI sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach

O G Ł O S Z E N I E
Dnia 17 listopada 2021 r. o godz. 16.00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
Os. Słowiańskie 4, odbędzie się zwyczajna XXXI sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne.
3. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach.
4. Informacja z działalności Biblioteki w 2021 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Rogi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice i Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubniewice.
17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubniewicach
/-/ Tomasz Janiszewski