Gospodarka odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubniewice,

uprzejmie informujemy, że przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, Oddział: Glisno 44, 69-210 Lubniewice. W związku z powyższym, w okresie od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r. przedsiębiorstwo LS-PLUS będzie świadczyło usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubniewice.
Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2021 r. Rada Miejska w Lubniewicach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2021 roku.
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
  • 26,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 52,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  • 3,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego ustala się wysokość częściowo zwolnienia od stawki obowiązującej za gospodarowanie odpadami.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia, o którym mowa powyżej, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubniewice Nr XVIII/110/2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Zwalania się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Lubniewice kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 3,00 zł od gospodarstwa domowego.

Przyjęte stawki skalkulowano uwzględniając następujące elementy:
1. liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Lubniewice;
2. ilość realnie wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto przypominamy, że zmiana stanu osobowego rodziny, powoduje obowiązek złożenia korekty deklaracji w ciągu 14 dni, na podstawie której zostanie naliczona nowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.Opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.