Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.

Na podstawie zarządzenia nr 221/2022 Burmistrza Lubniewic z dnia 12 października, w związku z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), przedstawiamy projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Jednocześnie informujemy, że projekt został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 26 października 2022 r. Sposób i tryb konsultacji przedstawiony został w załączonym zarządzeniu.

Zarządzenie nr 221

załącznik nr 1 – program

załącznik nr 2 – formularz konsultacji