Nabór ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 109/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 18 września 2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Lubniewice z zakresu działalności zawartej w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i 33 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. 2018 poz. 2057) uchwala się co następuje:

§ 1.
Uchyla się zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Lubniewice z zakresu działalności zawartej w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

§ 2.
Ogłasza się otwarty nabór ofert na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Lubniewice z zakresu zapewnienia bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

§ 3.
1. Treść ogłoszenia otwartego naboru ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§ 4.
W celu zaopiniowania złożonych ofert zostanie powołana komisja konkursowa.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POBIERZ DOKUMENTY:

ZARZĄDZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
WZÓR UMOWY
WZÓR SPRAWOZDANIA DO OGŁOSZENIA
WZÓR WNIOSKU DO OGŁOSZENIA