Nabór wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie

 Pobierz deklarację wstępną tutaj

Burmistrz Lubniewic ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie m.in. wymiany źródła ciepła w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dnia 14 grudnia 2023 r. Gmina Lubniewice podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
W celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w programie, przygotowaliśmy dla Państwa deklarację chęci skorzystania z dofinansowania. Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Lubniewice złoży wniosek o zwiększenie środków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną odpowiednio poinformowani.
Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania, czy też z przyznaniem dofinansowania.

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.
Nabór wniosków trwa do 24 stycznia 2024 r.

CIEPŁE MIESZKANIE
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Lubniewice.
Do kogo skierowany jest program?
– osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Lubniewice oraz spełniających kryteria dochodowe określone w Programie,
– małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali),
– najemców lokali komunalnych należących do zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:
• kocioł gazowy kondensacyjny,
• kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
• kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
• ogrzewanie elektryczne,
• pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo można dofinansować wykonanie:
• instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wymiana okien i drzwi,
• wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
https://www.wfosigw.zgora.pl/cieple-mieszkanie/

Dodatkowych Informacji w sprawie programu udziela:
Marta Gwizdek, srodowisko@lubniewice.pl, tel. nr 728892198

Dodatkowe informacje o programie
1) Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami lokalu mieszkalnego, najemcy lokali gminnych (jedynie w budynkach w których nie wszystkie lokale stanowią własność gminy)
z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lubniewice.
2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Lubniewice.
3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
4) Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
ciepłe mieszkanie lubniewice 2024ciepłe-mieskanie-lubniewice-2024ciepłe-mieszkanie-lubniewice-2024