Obwieszczenie

Lubniewice, dnia 29.04.2024 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC

o informacji Wójta Gminy Bledzew w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew
w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bledzew Uchwały Nr XXXIX/337/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych, zmienionej uchwałą Nr LIX/664/24 Rady Gminy Bledzew z dnia 5 kwietnia 2024 r.
Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest wyznaczenie terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach leśnych w północnej części gminy Bledzew.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski do przedmiotowego planu można przekazać na piśmie w Urzędzie Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: poczta@bledzew.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wyżej wskazany plan miejscowy będzie przedmiotem spotkań otwartych, które odbędą się:
1) w Sali Narad Urzędu Gminy Bledzew dnia 06 maja 2024 r. o godz. 16:00 w formie spotkania bezpośredniego;
2) w trybie online w dniu 06 maja 2024 r. o godz. 18:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego (link do spotkania zostanie umieszczony w dniu 6 maja w zakładce „Załatwianie spraw”/„Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”/”MPZP w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych).
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na każdym etapie realizacji ww. dokumentu.
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew.

Podano do publicznej wiadomości:
od dnia: 29.04.2024r.
do dnia: …………………………..
Miejsce wywieszenia: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach

 

obwieszczenie gm Lubniewice o przystapieniu mpzp Bledzew

Wzor_formularza_pisma_dot_aktu _planowania_przestrzennego