Ogłoszenie naboru wniosków – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Zarządzenie nr 240/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Regulamin o naborze wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowią załączniki do zarządzenia.

§ 2.
Powołuje się komisję ds. weryfikacji i wyboru wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w składzie:
1) Bartosz Jankowski – przewodniczący;
2) Waldemar Gatzka – członek;
3) Malwina Kuszkowska – członek;
4) Joanna Kozakiewicz – członek.     

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin

Wzór wniosku – pdf

Wzór wniosku – docx