Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze „Lubiąż” w Lubniewicach

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze „Lubiąż” w Lubniewicach

Prawa, obowiązki i zasady połowu ryb przez osoby uprawnione do wędkowania
1. Każdy wędkarz posiadające kartę wędkarską, po wykupieniu zezwolenia na połów ryb, ma prawo wędkować
na wodach jeziora Lubiąż, zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie.
1.1.Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 roku życia oraz cudzoziemcy
czasowo przebywający w Polsce.
2. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.
3. W ramach łowiska i dziennego limitu połowu ryb, pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej zezwolenie,
mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną wędkę bez prawa połowu na żywą lub martwą
rybkę i spinning.
4. Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb, może udostępnić jedną ze swoich wędek do
wędkowania współmałżonkowi, w granicach stanowiska i dziennego limitu połowu.
5. Zabrania się wywożenia zanęty lub przynęty przez wędkarzy nie posiadających zezwolenia na połów ryb
z łodzi.
6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, pomostu wędkarskiego, jeśli są rozgrywane zawody
wędkarskie i jeśli organizator wywiesi ogłoszenie na 7 dni przed terminem organizacji zawodów (zasady
organizacji zawodów wędkarskich określa załącznik nr 4).
6.1.Ogłoszenia o terminie zawodów wędkarskich rozgrywanych na wodach jeziora Lubiąż będą również
sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Gminy Lubniewice (Lubniewice – Magia Królewskich
Lasów) w zakładce: Kącik wędkarski.
7. Zabrania się pozostawiania sprzętu wędkarskiego na łowisku bez obecności właściciela.
8. Wędkarz przed i po zakończeniu wędkowania jest zobowiązany dokładnie wysprzątać stanowisko, a osoby
wędkujące z pomostu wysprzątać pomost i wejście na pomost w promieniu 5 metrów, bez względu na stan, jaki
zastał przed rozpoczęciem wędkowania.
9. Na jeziorze Lubiąż wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej i nocnej.
10. Dopuszcza się połów ryb ze środków pływających zarejestrowanych do amatorskiego połowu ryb.
11. Dozwolone jest łowienie ryb metodą trollingową, od 01 lipca do 30 września, po wykupieniu zezwolenia
trollingowego (wysokość opłaty określona jest w załączniku nr 2 (cennik opłat za wędkowania na jeziorze Lubiąż.
12. Dyrektor PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako właściciel wody
wprowadził ograniczenia w stosowaniu zanęt spożywczych podczas połowu ryb w wodach obwodów
rybackich w ilości do 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 września całkowity
zakaz stosowania zanęt (za wyjątkiem zgłoszonych zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty
na wędkarza na dobę, za co odpowiadać będzie organizator zawodów, przekroczenie ilości skutkować będzie m. in.
brakiem zgody na kolejne zawody).
13. Uprawniony do rybactwa również może wprowadzić czasowe ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.
14. Wędkarz podczas wędkowania musi mieć przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie na wędkowanie (wraz
z dowodem opłaty), miarkę do mierzenia złowionych ryb, przyrząd do wyciągania haczyka z pyszczka ryby.
15. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
1. Karp do 40 cm od 70 cm
2. Lin do 30 cm
3. Sum do 70 cm
4. Węgorz do 60 cm
5. Wzdręga do 15 cm
6. Amur do 45 cm
7. Okoń do 20 cm od 35 cm
8. Sandacz do 60 cm od 80 cm
9. Szczupak do 60 cm od 80 cm
Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej.
16. Obowiązują następujące limity ilościowe złowionych w ciągu doby ryb:
·sum – 4 szt.
·sandacz – 1 szt. lub szczupak 1 szt.
·węgorz – 2 szt.
·karp, amur – 3 szt. łącznie,
·lin – 2 szt.,
·okoń – 5 szt.,
16.1.Zezwala się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej,
w ilościach nie przekraczających łącznie 5 kg w ciągu doby.
17. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:
·zakaz połowu ryby drapieżnej – od 1 stycznia do 30 kwietnia,
·sandacz – od 1 stycznia do 31 maja,
·sum – od 1 listopada do 30 czerwca,
·węgorz – od 1 grudnia do 31 marca.
Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień
wolny ustawowo od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
18. Zabrania się ponownego wpuszczania do łowiska złowionych sumów.
19. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów
ochronnych i limitów ilościowych ryb.
20. Uprawniony do robactwa ma prawo do wprowadzenia, na czas określony, całkowitego zakazu połowu
wskazanego gatunku ryb w przypadku zarybienia tym gatunkiem.
21. Na żądanie osób upoważnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski,
złowione ryby i przynęty.
22. Prawo kontroli na jeziorze Lubiąż mają: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja,
członkowie Społecznej Rady Jeziora Lubiąż, osoby upoważnione przez Burmistrza.
23. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy
o rybactwie śródlądowym.
24. W przypadku niezastosowania się do niniejszego regulaminu Uprawniony do rybactwa cofa zezwolenie bez
możliwości jego ponownego zakupu, co wiąże się z bezterminowym zakazem wędkowania na jeziorze Lubiąż.
25. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zasady zawarte w regulaminie
amatorskiego połowu ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.