Sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 09 czerwca 2021 r. o godz. 15.00  w Gminnym Ośrodku Kultury

przy ulicy Jana Pawła II 51B, odbędzie się zwyczajna XXVII sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Lubniewice.
 3. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubniewice na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki o nr ewid. 638 w obrębie Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic
 12. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia,
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic za rok 2020,
 14. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
 15. Dyskusja,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             w Lubniewicach

       /-/ Tomasz Janiszewski