Stowarzyszenie Lubniewickie Towarzystwo Sportowe Aktywni

Stowarzyszenie wspierające wszelką aktywność dzieci, młodzieży i dorosłych z naciskiem na sporty wodne (żeglarstwo, kajakarstwo) oraz lekkoatletykę.

Działanie na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej. Promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu. Aktywny udział w imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami. Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach oraz turystyki kajakowe. Popularyzacja żeglarstwa i kultury związanej z żeglarstwem. Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego wodnego oraz rozbudzenie zainteresowania problemami gospodarki morskiej wodnej. Szerzenie wiedzy i kultury ekologicznej. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu, poprzez zaznajamianie ich z chlubnymi tradycjami morskimi kraju. Organizowanie i rozwijanie narciarstwa we wszystkich jego formach. Popularyzacja narciarstwa i kultury związanej z narciarstwem. Wspomaganie procesu kształcenia, wychowywania i wypoczynku dzieci i młodzieży. Wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i patologicznych. Motywowanie mieszkańców społeczności lokalnej, w tym rodziców, do działań na rzecz polepszenia warunków rozwoju kultury fizycznej i uprawiania sportu. Propagowanie działalności wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej. Organizowanie i popularyzacja wszelkich form aktywnego wypoczynku.

Kontakt:

e-mail: lts.aktywni@gmail.com

telefon: 882 920 102

facebook: https://www.facebook.com/Lubniewickie-Towarzystwo-Sportowe-Aktywni-137068936469244/