Zasady postępowania w przypadku pojawienia się wilków

Wszelkie przypadki pojawienia się  wilków i innych dużych zwierząt chronionych na terenach zabudowanych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który powinien podjąć adekwatne do skali zagrożenia działania lub do najbliższego komisariatu policji.

Obowiązek ten wynika z zapisów art. 7ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym sprawy związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Pamiętajmy, że wilk jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą.

Kontakt w przypadku spotkania wilka na terenie Gminy Lubniewice:

Urząd Miejski w Lubniewicach
Pani Marta Gwizdek
tel: 728 892 198

Komisariat Policji w Lubniewicach
tel: 47 79 328 60