Ankieta

Ankieta

W ramach diagnozy  na potrzeby opracowania  Planu Rozwoju Strategicznego
Gminy Lubniewice  na lata 2021 – 2027

 

Badanie jest anonimowe, jego wyniki będą prezentowane w zestawieniu zbiorczym. Proszę o wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Prosimy o zaznaczenie „X” w wybranych polach.

Ankietę można wypełniać do 25 grudnia 2021 r

  - dostęp do infrastruktury i usług edukacyjnych oraz opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja)

  - dostęp do infrastruktury i usług kulturalnych

  - dostęp do infrastruktury i usług sportowych oraz rekreacyjnych

  - dostęp do infrastruktury technicznej (m.in. drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej)

  - dostęp do infrastruktury mieszkaniowej

  - dostęp do infrastruktury handlowej i usługowej

  - bezpieczeństwo publiczne

  - dostęp do miejsc pracy na terenie gminy

  - stan środowiska naturalnego

  - ład przestrzenny i estetyka otoczenia

  - dostęp do komunikacji publicznej

  - dostęp do usług turystycznych

  - dostęp do e-usług publicznych i jakość administracji w gminie


  - opieka nad dziećmi do lat 3

  - edukacja przedszkolna

  - edukacja szkolna

  - rekreacja i aktywny wypoczynek (m.in. obiekty sportowe, boiska, place zabaw)

  - oferta kulturalna

  - bezpieczeństwo publiczne

  - dostępność komunikacyjna (w tym dostęp do komunikacji publicznej, ścieżki rowerowe)

  - opieka zdrowotna (m.in. opieka medyczna, apteki)

  - oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci (m.in. świetlice)

  - oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży

  - oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych

  - oferta spędzania wolnego czasu dla seniorów (60+)

  - aktywność organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje)

  - infrastruktura turystyczna (m.in. baza noclegowa, gastronomiczna)

  - stan zabytków i obiektów kultury

  - możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie gminy

  - możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terenie gminy (wsparcie dla przedsiębiorców w gminie)

  - infrastruktura drogowa

  - infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

  - system gospodarowania odpadami (segregacja i odbiór śmieci)

  - dostępność Internetu

  - e-usługi w gminie (usługi świadczone dla mieszkańców droga elektroniczną)

  - jakość administracji w gminie (obsługa mieszkańców, współpraca z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, innymi partnerami)

  - stan środowiska naturalnego

  - zagospodarowanie przestrzeni publicznej (m.in. place, miejsca spotkań, chodniki, ławki, czystość i estetyka)

  - inne (jakie?)


  5. Jakie, według Pani/Pana, są najpoważniejsze problemy wpływające na warunki życia w Gminie Lubniewice? Proszę wskazać 3


  Według mnie największym potencjałem rozwojowym w mojej miejscowości jest:


  Proszę ocenić poniższe aspekty według priorytetów z czego 1- najmniej pilne, 5- najpilniejsze.

  - rozbudowa/budowa ścieżek rowerowych

  - rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej

  - rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej

  - rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowej

  - rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

  - rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (np. ośrodek kultury, świetlice)

  - rewitalizacja i renowacja zabytków

  - ochrona środowiska naturalnego

  - uporządkowanie przestrzeni publicznej (w tym plany zagospodarowania przestrzennego)

  - poprawa bezpieczeństwa publicznego

  - poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej

  - zwiększenie pomocy społecznej dla najuboższych

  - promocja gminy

  - rozwój przedsiębiorczości

  - rozwój turystyki

  - wsparcie organizacji pozarządowych

  - działalność instytucji kultury

  - edukacja i opieka przedszkolna

  - opieka nad dziećmi do lat 3

  - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

  - oferta dla seniorów

  - rozwój e-usług w gminie

  - dostęp do komunikacji publicznej

  - inne (jakie?)
  9. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz podległych jednostek organizacyjnych (m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice) w następujących dziedzinach?
  5 – bardzo dobrze; 4- raczej dobrze; 3 – przeciętnie; 2 – raczej źle; 1 – zdecydowanie źle

  - kompetencje pracowników (poziom wiedzy)

  - szybkość obsługi (czas załatwiania spraw)

  - kultura osobista i zachowanie pracowników

  - łatwość w dotarciu do właściwego pracownika

  - przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami  -------------

  Metryczka:

  Płeć:

  Wiek:

  Wykształcenie:

  Zajęcia/zatrudnienie:

  Inne (jakie?):

  Związki z terenem Gminy Lubniewice:

  Inne (jakie):

  Miejsce zamieszkania – miejscowość:

  Czas zamieszkiwania w Gminie Lubniewice: