Oświadczenia do projektu Granty PPGR

Oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym!

Informujemy, że dnia 07.11.2023 r. zatwierdzony został, złożony przez Gminę Lubniewice wniosek rozliczający grant w ramach konkursu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W tym okresie, zgodnie z zapisami § 10 umowy nieodpłatnego przekazania, zobowiązani są Państwo do składania oświadczeń w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach o stanie technicznym otrzymanego sprzętu w wyznaczonych terminach, tj. w związku z zatwierdzenia wniosku w listopadzie, pierwszy termin przedłużony zostaje do 31 grudnia 2023 r. oraz drugi termin, zgodnie z umową do 30 wrzesień 2024 r.

Wobec tego pierwsze oświadczenie należy złożyć do końca grudnia 2023 r.


WZÓR OŚWIADCZENIA

Oświadczenia składać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub elektronicznie:
e-mail: urzad@lubniewice.pl
ePuap: /vv7m3ek76h/skrytka

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.