Dodatek osłonowy w 2024 r.

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach
Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie wypłacane za I połowę 2024 r.
Termin składania wniosku: do 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski można składać:
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek i pismo przewodnie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
• za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 51A, 69-210 Lubniewice
• osobiście w wersji papierowej w siedzibie MGOPS w Lubniewicach, w godzinach:
– poniedziałek od 7:30 do 16:30
– od wtorku do czwartku 7:30 do 15:30
– piątek 7:30 do 14:30

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie
w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:
• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

DODATKOWE INFORMACJE:
• Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
• Do wniosków złożonych w okresie od 01 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
• Wniosek należy wypełnić czytelnie, złożyć podpisy na wniosku i załącznikach, a także podać numer telefonu kontaktowego.
• Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 95 7557022.

WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ W SIEDZIBIE MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBNIEWICACH LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ:
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy