Gminne spinningowe zawody wędkarskie z łodzi o puchar Burmistrza Lubniewic

Burmistrz Lubniewic zaprasza na Gminne spinningowe zawody wędkarskie z łodzi o puchar Burmistrza Lubniewic, 24-25 października 2020 r. (sobota/niedziela) na jeziorze „Lubiąż” w Lubniewicach

REGULAMIN ZAWODÓW

ORGANIZATOR ZAWODÓW :

Gmina Lubniewice;
Ośrodek wypoczynkowy Magic Camping Lubniewice;
Gminne koło wędkarskie PZW nr 2 w Lubniewicach;
WOPR Lubniewice.

MIEJSCE

Ośrodek wypoczynkowy Magic Camping, ul Leśna 1, 69-210 Lubniewice, tel. : 732 913 191.

Ewentualny nocleg we własnym zakresie;
Dostępny strzeżony parking na zestawy (auto + przyczepa);
Strzeżona przystań w nocy na czas zawodów.

Zawody wędkarskie miejsce

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 • W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (wyłącznie pod opieką osoby dorosłej będącej jednocześnie zawodnikiem); legitymujące się kartą wędkarską;
 • Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów; maksymalnie 50 łodzi po 2 zawodników na pokładzie; decyduje kolejność zgłoszeń;
 • Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi). Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy;
 • Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi łodziami powinny wynosić 50 metrów. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona;
 • Zawodnicy zobowiązani są do przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego;
 • O złowieniu ryb zaliczanych do punktacji zawodnik sygnalizuje chorągiewką, kamizelką lub innym materiałem w jaskrawych kolorach;
 • Sędzia podpływa do jednostki pływającej, mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego;
 • Po zakończeniu tury zawodów zawodnik zobowiązany jest w określonym czasie (maximum 30 minut) zdać kartę startową;
 • O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję;
 • Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych, dryfujących jak też poruszających się za pomocą silnika elektrycznego wyłączając metodę trolingową, czyli ciągnięcie przynęty za łodzią;
 • Zabrania się udzielania pomocy w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika;
 • Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podpływaniu do zawodników i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom.

SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

 • Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki;
 • Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”, w związku z tym nie obowiązują limity ilościowe. Całkowity zakaz zabierania z łowiska złowionych ryb każdego gatunku;
 • Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań. Zabrania się trolingu;
 • Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika spalinowego lub elektrycznego do przemieszczania się i utrzymywania pozycji GPS, oraz urządzeń elektronicznych ułatwiających poruszanie się, nawigację, sondowanie takich jak: echosondy, dalmierze, GPS, sonary, kamery;
 • Obsadę jednostki pływającej obowiązują przepisy żeglugi na wodach śródlądowych;
  Łodzie muszą być wyposażone w sprzęt ratunkowy i niezbędne akcesoria zgodnie z wymogami przepisów żeglugi śródlądowej. Za stan przygotowania jednostki pływającej odpowiadają zawodnicy. O dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje komisja sędziowska;
 • Jednostka pływająca z zawodnikami może być holowana przez inną jednostkę biorącą udział w zawodach wyłącznie po zakończeniu tury, jednak za zgodą wszystkich zawodników znajdujących się w tych jednostkach pływających.

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

 • W zawodach spinningowych punktowany jest osobno każdy zawodnik;
 • Do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: okoń, sandacz, sum, szczupak;
 • Obowiązuje następująca punktacja:

Sum : – za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 100 pkt;
Szczupak i sandacz: – za wymiar określony przez regulamin 750 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt;
Okoń: – za wymiar określony przez regulamin 90 pkt. – za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

 • Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji jeżeli komunikat nie stanowi inaczej :

sum – 70 cm;
szczupak, sandacz – 50 cm;
okoń – 20 cm.

 • Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych;
 • Ryby do punktacji zaznacza w karcie startowej zawodnik i potwierdza własnym podpisem.
 • Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby;
 • W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez team w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z danej tury (lub zawodów, jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator, jako minimalną w tych zawodach.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

Obowiązują następujące sygnały :

 • pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i oznacza rozpoczęcie wypuszczania jednostek pływających do sektora; Wypuszczanie następuje, co 30 sekund jedna jednostka pływająca. Kolejność wypuszczania według numerów jednostek pływających;
 • drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów;
 • trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów. Po tym sygnale zawodnicy mają 30 minut na zdanie kart startowych sędziemu.

Losowanie numerów startowych, przeprowadza organizator na odprawie technicznej;
Jednostki pływające zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie;
Miejsca wypłynięcia określa organizator (do dyspozycji 2 slipy).

PROGRAM ZAWODÓW :

24.10 (sobota)

– 7:00 – wodowanie łodzi;
7:00 – 8:00 – sprawdzanie łodzi przez sędziów, wydanie kart startowych i losowanie numerów startowych;
8:00 – 8:30 – wypuszczanie łodzi (1-szy sygnał dźwiękowy);
8:30 – 15:00 – start (2-gi sygnał dźwiękowy) / czas trwania zawodów;
15:00 – 15:30 – zakończenie 1-szej tury (3-ci sygnał dźwiękowy) / zdanie kart startowych;
16:00 – obiadokolacja;
19:00 – atrakcja wieczoru (niespodzianka)

25.10 (niedziela)

– 7:30 – wodowanie łodzi;
7:30 – 8:30 – sprawdzanie łodzi przez sędziów i losowanie numerów startowych; śniadanie;
8:30 – 9:00 – wypuszczanie łodzi (1-szy sygnał dźwiękowy);
9:00 – 14:00 – start (2-gi sygnał dźwiękowy) / czas trwania zawodów;
14:00 – 14:30 – zakończenie 2-giej tury (3-ci sygnał dźwiękowy) / zdanie kart startowych;
14:30 – 15:30 – obiad;
15:30 – 16:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród;

DYSKWALIFIKACJE:

W turze zawodów:

wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu;
nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie;
łowienie metodą „troling”;
nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej;
samowole wyjście na brzeg lub podpłynięcie do innej łodzi oprócz łodzi sędziowskiej w czasie trwania tury zawodów.

W całych zawodach:

stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach;
za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego);
przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów;
używanie osęki do „lądowania” ryb;
używanie żywej i martwej ryby, jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Obowiązuje dobrowolna wpłata na cele statutowe WOPR Lubniewice, nie mniej niż 250 zł / zawodnika;
Zgłoszenia do 11.10.2020 r. Decyduje data nadania wpłaty.
Proces zapisów :

Zapisy pod nr tel. 728 924 413 w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lubniewicach; decyduje kolejność zgłoszeń;

Wpłaty koniecznie z dopiskiem ZAWODY GMINNE LUBNIEWICE 2020 :

WOPR Lubniewice, ul. Ratuszowa 5, 69-210 Lubniewice

Alior Bank
14 2490 0005 0000 4600 7928 0796

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów bez podania przyczyny. W takim przypadku wpłata zostaje w całości zwrócona zawodnikowi.

plakat zawody wedkarskie