Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Na podstawie zarządzenia nr 291/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 27 października 2023 r., w związku z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), przedstawiam projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, celem zaopiniowania.

Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 13 listopada 2023 r. Sposób i tryb konsultacji przedstawiony został w załączonym zarządzeniu.
zarządzenie w sprawie opinii

załącznik nr 1 – program

załącznik nr 2 – formularz konsultacji