Konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubniewice,
Przedkładamy pod Państwa rozwagę ujednolicony tekst zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż, przyjętego uchwałą NR XI/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH dnia 26 listopada 2015 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 8 grudnia 2015 r. pod poz. 2405.

Prosimy o uwagi oraz pytania do planu. Proszę je składać drogą mailową, do dnia 20.VII.2023 r. na adres: budownictwo@lubniewice.pl
Zmianie ulega wyłącznie treść planu, wszystkie załączniki graficzne pozostają bez zmian i dostępne są na mapach systemu informacji przestrzennej https://lubniewice.e-mapa.net/

Wobec tego uwagi proszę ograniczyć do tekstu planu.
Wiadomość powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu (dane te pozostaną do wyłącznej wiedzy urbanisty i urzędu zgodnie z instrukcją RODO opisaną na stronie: http://www.bip.lubniewice.pl/?cid=578
nie będą ujawniane),
2) wskazanie odpowiedniego przepisu, do którego ma się uwagę i propozycję zmiany tego zapisu- oraz intencję (np. §2 ust. 5 pkt 4 – proszę o wykreślenie ustalenia z projektu planu. Uważam, że ustalenie to jest zbędne lub np. § ust. § 10 ust. 2 pkt 1 – powierzchnia zabudowy jest zbyt duża – powinno więcej zostać powierzchni na zieleń oraz utwardzenia).
Złożenie uwag według powyższej propozycji będzie miało wpływ na czas realizacji procedury planistycznej, na zakończenie której Państwo przecież czekacie.
Odpowiedzi na pytania i uwagi będziemy realizować na bieżąco lub będą przygotowane do końca lipca, jeśli będzie ich dużo.
Konsultacje nie stanowią tzw. “dyskusji publicznej” w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 17 pkt 9 ustawy), która odbędzie się w sierpniu (dokładny termin zostanie ogłoszony). Prace nad planem planuje się zakończyć we wrześniu 2023 r.

 

U1_ZMIANY_12.06.2023

U2__ujednolicony _12.06.2023