Obowiązujące zasady udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż

ZARZĄDZENIE NR 305/2024 BURMISTRZA LUBNIEWIC z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 4 ust. 2 lit. a, art. 7 ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 ze zm.), Burmistrz Lubniewic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnia się wody jeziora Lubiąż, znajdujące się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1
w obrębie Lubniewice, do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany posiadać zezwolenie na amatorski
połów ryb oraz zapoznać się z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie prowadzona będzie w następujących punktach:
Kasa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, tel. 95 755 70 52, adres e–mail:
urzad@lubniewice.pl;
Halina Dubaniowska – Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „Bartek”, Plac Kasztanowy 2,
69-210 Lubniewice, tel. 602 317 154, adres e-mail: duban007@wp.pl;
Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy „Magic Camping”, ul. Leśna 1, 69-210 Lubniewice, tel. 732 913 191,
adres e – mail: info@magiccamping.pl.

4. W przypadku dokonywania wpłaty drogą elektroniczną należności za zezwolenie na wędkowanie należy
uiszczać na konto bankowe Gminy Lubniewice nr 53 8369 0008 00500018 2000 0010 Banku Spółdzielczego
w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice. Na blankiecie należy wpisać kwotę opłaty, określić rodzaj/typ zezwolenia,
podać dokładny termin: od (dzień, miesiąc, rok) – do (dzień, miesiąc, rok) dokonywania amatorskiego połowu ryb
na jeziorze Lubiąż.

4.1.Po dokonaniu wpłaty drogą elektroniczną zezwolenie na amatorski połów ryb można
odebrać, po okazaniu dowodu wpłaty, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w godzinach pracy (pn.
7:30 – 16:30, wt. – czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30) lub w punkcie sprzedaży: Halina Dubaniowska – Zakład
Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „Bartek”, Plac Kasztanowy 2 w Lubniewicach.

4.2.Poza godzinami pracy
Urzędu i punktu sprzedaży oraz w dni wolne od pracy, po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznie (nr
telefonu: +48 603 552 432), i po okazaniu dowodu wpłaty, zezwolenia wydaje upoważniona osoba: Pan Robert
Buczkowski.

5. Osoby wydające zezwolenia na amatorski połów ryb zobowiązane są do zaznajomienia osób je
nabywających z niniejszym Zarządzeniem i regulaminem oraz potwierdzenia tego faktu napisem na zezwoleniu
„zapoznany z zarządzeniem i regulaminem” przy jednoczesnym złożeniu podpisu przez kupującego zezwolenie.
6. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską oraz dowodem wpłaty, zgodnym
z cennikiem opłat, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
7. Wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
8. Osoby wędkujące powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości w celu jej potwierdzenia.
9. Zezwala się na połów ryb wyłącznie wędką.
10. Połów z jednostek pływających dozwolony jest cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem zasad
określonych Uchwałą nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie:
ustalenia zasad korzystania jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach
oraz Uchwała nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020w sprawie zmiany
uchwały nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 roku, dotyczącej ograniczenia
korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach
11. Naruszenie zasad wędkowania określonych w niniejszym Zarządzeniu oraz Regulaminie pociąga za sobą
konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymaniem zezwolenia bez odszkodowania
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu
Miejskiego w Lubniewicach.
§ 3. Traci moc zarządzenie Burmistrza Lubniewic nr 179/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad
udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Lubiąż w Lubniewicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 305/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze „Lubiąż” w Lubniewicach

Prawa, obowiązki i zasady połowu ryb przez osoby uprawnione do wędkowania
1. Każdy wędkarz posiadające kartę wędkarską, po wykupieniu zezwolenia na połów ryb, ma prawo wędkować
na wodach jeziora Lubiąż, zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie.
1.1.Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 roku życia oraz cudzoziemcy
czasowo przebywający w Polsce.
2. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.
3. W ramach łowiska i dziennego limitu połowu ryb, pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej zezwolenie,
mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną wędkę bez prawa połowu na żywą lub martwą
rybkę i spinning.
4. Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb, może udostępnić jedną ze swoich wędek do
wędkowania współmałżonkowi, w granicach stanowiska i dziennego limitu połowu.
5. Zabrania się wywożenia zanęty lub przynęty przez wędkarzy nie posiadających zezwolenia na połów ryb
z łodzi.
6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, pomostu wędkarskiego, jeśli są rozgrywane zawody
wędkarskie i jeśli organizator wywiesi ogłoszenie na 7 dni przed terminem organizacji zawodów (zasady
organizacji zawodów wędkarskich określa załącznik nr 4).
6.1.Ogłoszenia o terminie zawodów wędkarskich rozgrywanych na wodach jeziora Lubiąż będą również
sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Gminy Lubniewice (Lubniewice – Magia Królewskich
Lasów) w zakładce: Kącik wędkarski.
7. Zabrania się pozostawiania sprzętu wędkarskiego na łowisku bez obecności właściciela.
8. Wędkarz przed i po zakończeniu wędkowania jest zobowiązany dokładnie wysprzątać stanowisko, a osoby
wędkujące z pomostu wysprzątać pomost i wejście na pomost w promieniu 5 metrów, bez względu na stan, jaki
zastał przed rozpoczęciem wędkowania.
9. Na jeziorze Lubiąż wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej i nocnej.
10. Dopuszcza się połów ryb ze środków pływających zarejestrowanych do amatorskiego połowu ryb.
11. Dozwolone jest łowienie ryb metodą trollingową, od 01 lipca do 30 września, po wykupieniu zezwolenia
trollingowego (wysokość opłaty określona jest w załączniku nr 2 (cennik opłat za wędkowania na jeziorze Lubiąż.
12. Dyrektor PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako właściciel wody
wprowadził ograniczenia w stosowaniu zanęt spożywczych podczas połowu ryb w wodach obwodów
rybackich w ilości do 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 września całkowity
zakaz stosowania zanęt (za wyjątkiem zgłoszonych zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty
na wędkarza na dobę, za co odpowiadać będzie organizator zawodów, przekroczenie ilości skutkować będzie m. in.
brakiem zgody na kolejne zawody).
13. Uprawniony do rybactwa również może wprowadzić czasowe ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.
14. Wędkarz podczas wędkowania musi mieć przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie na wędkowanie (wraz
z dowodem opłaty), miarkę do mierzenia złowionych ryb, przyrząd do wyciągania haczyka z pyszczka ryby.
15. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
Lp. Gatunek ryby Wymiar dolny Wymiar górny
1. Karp do 40 cm od 70 cm
2. Lin do 30 cm
3. Sum do 70 cm
4. Węgorz do 60 cm
5. Wzdręga do 15 cm
6. Amur do 45 cm
7. Okoń do 20 cm od 35 cm
8. Sandacz do 60 cm od 80 cm
9. Szczupak do 60 cm od 80 cm
Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej.
16. Obowiązują następujące limity ilościowe złowionych w ciągu doby ryb:
·sum – 4 szt.
·sandacz – 1 szt. lub szczupak 1 szt.
·węgorz – 2 szt.
·karp, amur – 3 szt. łącznie,
·lin – 2 szt.,
·okoń – 5 szt.,
16.1.Zezwala się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej,
w ilościach nie przekraczających łącznie 5 kg w ciągu doby.
17. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:
·zakaz połowu ryby drapieżnej – od 1 stycznia do 30 kwietnia,
·sandacz – od 1 stycznia do 31 maja,
·sum – od 1 listopada do 30 czerwca,
·węgorz – od 1 grudnia do 31 marca.
Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień
wolny ustawowo od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
18. Zabrania się ponownego wpuszczania do łowiska złowionych sumów.
19. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów
ochronnych i limitów ilościowych ryb.
20. Uprawniony do robactwa ma prawo do wprowadzenia, na czas określony, całkowitego zakazu połowu
wskazanego gatunku ryb w przypadku zarybienia tym gatunkiem.
21. Na żądanie osób upoważnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski,
złowione ryby i przynęty.
22. Prawo kontroli na jeziorze Lubiąż mają: Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja,
członkowie Społecznej Rady Jeziora Lubiąż, osoby upoważnione przez Burmistrza.
23. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy
o rybactwie śródlądowym.
24. W przypadku niezastosowania się do niniejszego regulaminu Uprawniony do rybactwa cofa zezwolenie bez
możliwości jego ponownego zakupu, co wiąże się z bezterminowym zakazem wędkowania na jeziorze Lubiąż.
25. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zasady zawarte w regulaminie
amatorskiego połowu ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 305/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Cennik opłat za wędkowanie na jeziorze Lubiąż.

1. Na jeziorze „Lubiąż” dzierżawionym od RZGW Poznań, obowiązują następujące opłaty za amatorski
połów ryb (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):
a) cały sezon:
·z brzegu – 150,00 zł
·z łodzi – 270,00 zł
b) 1 miesiąc:
·z brzegu – 110,00 zł
·z łodzi – 145,00 zł
c) 2 tygodnie:
·z brzegu – 90,00 zł
·z łodzi – 115,00 zł
d) 1 tydzień:
·z brzegu – 75,00 zł
·z łodzi – 90,00 zł
e) 3 dni :
·z brzegu – 60,00 zł
·z łodzi – 80,00 zł
f) 1 dzień:
·z brzegu – 45,00 zł
·z łodzi – 65,00 zł

2. Wprowadza się następującą dodatkową opłatę za stosowanie metody wędkowania tzw. „trollingu” (podane
kwoty zawierają podatek VAT 23%):
a) trolling jednodniowy – 110 zł
b) trolling tygodniowy – 180 zł
c) trolling miesięczny – 270 zł
d) trolling trzymiesięczny – 360 zł
3. Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej.
4. Wniesienie opłaty za połów z jednostki pływającej za dany okres połowu upoważnia do wędkowania w nocy
z brzegu, w tym czasie, bez dodatkowej opłaty.
5. Z opłat za wędkowanie (z wyłączeniem metody trollingowej) zwolnieni są mieszkańcy Gminy Lubniewice
posiadający kartę wędkarską, którzy ukończyli 65 lat oraz mieszkańcy posiadający orzeczenie lekarskie o I grupie
inwalidzkiej.
6. Z opłaty za wędkowanie (z wyłączeniem metody trollingowej) zwolniona jest młodzież ucząca się, z terenu
Gminy Lubniewice, w wieku od 14 do 17 roku życia. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest posiadanie karty
wędkarskiej.
7. Młodzieży uczącej się – posiadaczy karty wędkarskiej, w wieku 18 – 25 lat , przysługuje zniżka 50 %
w przypadku wykupienia zezwolenia na cały sezon.
8. PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzów Wlkp., z opłaconą roczną składką na dany rok bieżący, łowią w ramach
porozumienia stron.
9. Osoby posiadające kartę wędkarską szczególnie zaangażowane w prace na rzecz Miasta
i Gminy Lubniewice i związane z gospodarką na jeziorze mogą otrzymać darmowe zezwolenie uprawniające ich
do amatorskiego połowu ryb. Zezwolenia takie wydaje Burmistrz Lubniewic.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 305/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Wzór zezwolenia na wędkowanie.

Zezwolenie na amatorski połów ryb
Na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach
Nr………….
Ważne z kartą wędkarską
i opłatą za zezwolenie
Imię………………………………………………………………………..
Nazwisko………………………………………………………………..
zam. ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
adres
…………………………………………………………………………………
nr karty wędkarskiej – Okręg PZW
Zezwala się na amatorski połów ryb
od: ……………………………………………………………………………
do: …………………………………………………………………………….
Zezwala się (za dodatkową opłatą) na połów ryb metodą trollingową
od: ……………………………………………………………………………
do: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
pieczęć i podpis osoby wydającej
Rejestr połowu ryb
Data połowu
Gatunek Sztuk Długość (cm) waga
1. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubrykę „Data połowu”.
2. Każda przeznaczona do zabrania ryba, po złowieniu, musi być niezwłocznie odnotowana w rejestrze połowu
przed ponownym zarzuceniem wędki do wody.
3. Uzupełnienie rubryki dotyczącej wagi złowionych ryb może być wykonane po opuszczeniu łowiska (np.
w domu).
4. Nie przestrzeganie instrukcji stanowi naruszenie warunków zezwolenia i skutkować będzie nałożeniem kary
przez odpowiednie służby.
5. Wędkarz zobowiązany jest zwrócić niniejszy rejestr połowu ryb do sekretariatu Urzędu Miejskiego
w Lubniewicach w terminie do 30 stycznia roku następnego, pod rygorem nie otrzymania zezwolenia
w następnym sezonie wędkarskim.

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 305/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 stycznia 2024 r.

Organizacja zawodów wędkarskich na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach

1. Na jeziorze Lubiąż organizowane są zawody wędkarskie, których organizatorem może być gmina
Lubniewice oraz każdy, kto spełni określone warunki wynikające z aktualnych „Procedur gospodarowania
mieniem Skarbu Państwa, będącym we władaniu PGW Wody Polskie”, dołączając komplet wymaganych
dokumentów, których wykaz znajduje się na stronie internetowej www.poznan.wody.gov.pl w zakładce: Strefa
Klienta – Załatw Sprawę – Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz pozytywną opinię Burmistrza
Lubniewic (zarządzającego akwenem) dotyczącą czasu i miejsca przeprowadzenia zawodów wędkarskich na
jeziorze Lubiąż.
2. Regulamin zawodów powinien uwzględniać przepisy regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze
Lubiąż.
3. Zarządzający akwenem ma prawo odmówić wyrażenia pozytywnej opinii.
4. Wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie organizacji zawodów nie wiąże się ze wsparciem finansowym,
logistycznym, organizacyjnym ze strony Gminy Lubniewice.